Cho quá trình nén không khí đa biến có V$_{1}$ = 15m$^{3}$ , p$_{1}$ = 2bar, p$_{2}$ = 12bar, n = 1,15. Công kỹ thuật L$_{kt}$ (kJ) bằng:

Cho quá trình nén không khí đa biến có V$_{1}$ = 15m$^{3}$ , p$_{1}$ = 2bar, p$_{2}$ = 12bar, n = 1,15. Công kỹ thuật L$_{kt}$ (kJ) bằng:

A. -6464

B. -6264

C. -6055

D. -5837

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng