Cho \(S = {\sum\limits_{n = 1}^\infty {\left( {\frac{2}{3}} \right)} ^n}\) . Chọn phát biểu đúng:

Cho \(S = {\sum\limits_{n = 1}^\infty {\left( {\frac{2}{3}} \right)} ^n}\) . Chọn phát biểu đúng:

A. \(S = + \infty\)

B. S = 2

C. S = 3

D. S = 0

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng