Cho sơ đồ bố trí ổ lăn trục (III) ở hình 1, sử dụng cặp ổ đũa côn đỡ chặn có α = 13,5°; F$_{at}$ = 2100N là lực dọc trục hướng theo trục Z; F$_{rE}$ = 5600N và F$_{rF}$ = 3560N là các lực hướng tâm không đổi tác dụng vào các ổ. Lấy V = k$_{đ}$ = k$_{t}$ = 1, khả năng tải động của ổ C = 45KN. Xác định tuổi thọ của ổ lăn E (tính theo giờ) khi ổ làm việc với tốc độ n = 975vg/ph?

Cho sơ đồ bố trí ổ lăn trục (III) ở hình 1, sử dụng cặp ổ đũa côn đỡ chặn có α = 13,5°; F$_{at}$ = 2100N là lực dọc trục hướng theo trục Z; F$_{rE}$ = 5600N và F$_{rF}$ = 3560N là các lực hướng tâm không đổi tác dụng vào các ổ. Lấy V = k$_{đ}$ = k$_{t}$ = 1, khả năng tải động của ổ C = 45KN. Xác định tuổi thọ của ổ lăn E (tính theo giờ) khi ổ làm việc với tốc độ n = 975vg/ph?

A. 17766

B. 6114

C. 8776

D. 12345

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

ổ đũa côn \(\Rightarrow e = 1,5.tg\alpha\)

\(\begin{array}{l} {F_s} = 0,83.e.{F_r}\\ {F_{aE\sum }} = {F_{sF}} – {F_{at}}\\ {F_{aF\sum }} = {F_{sE}} + {F_{at}}\\ {F_{aE}} = \max \left\{ {{F_{aE\sum }},{F_{sE}}} \right\}\\ {F_{aF}} = \max \left\{ {{F_{aF\sum }},{F_{sF}}} \right\}\\ i.{F_a}/V.{F_r} \le e \Rightarrow X = 1,Y = 0 \end{array}\)

\(i.{F_a}/V.{F_r} > e \Rightarrow\) tra bảng \(X = 0,4,Y = 0,4.\cot g(\alpha )\)

\(\begin{array}{l} Q = \left( {X.V.{F_r} + Y.{F_a}} \right).{k_d}.{k_t}\\ C = Q.{L^{1/m}} \Rightarrow L \Rightarrow L = 60.n.{L_h}/{10^6} \Rightarrow {L_h} \end{array}\)