Cho \(\sum\limits_{n = 1}^\infty {\frac{1}{{\sqrt {4n({n^2} – 1)} }}} \). Chọn phát biểu đúng:

Cho \(\sum\limits_{n = 1}^\infty {\frac{1}{{\sqrt {4n({n^2} – 1)} }}} \). Chọn phát biểu đúng:

A. Chuỗi đan dấu

B. Chuỗi phân kỳ

C. Chuỗi hội tụ

D. Chuỗi có dấu bất kỳ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng