Cho \(\sum\limits_{n = 1}^\infty {\frac{a}{{4{n^2} – 1}}} \). Chọn phát biểu đúng:

Cho \(\sum\limits_{n = 1}^\infty {\frac{a}{{4{n^2} – 1}}} \). Chọn phát biểu đúng:

A. S = 0

B. S = a/2

C. S = 2a

D. Không tồn tại S

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng