Cho tổng số vốn chủ sở hữu C = 600; tổng số vốn kinh doanh T = 1000, thì hệ số nợ Hv bằng:

Cho tổng số vốn chủ sở hữu C = 600; tổng số vốn kinh doanh T = 1000, thì hệ số nợ Hv bằng:

A.  0,6

B. 0,4

C. 1,6

D. 0,5

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng