Cho u (t) = \(\sqrt{2}\).sin(ωt) [V]; i(t) – \(20\sqrt{2}\).sin(ωt – 36°87) [A].

Cho u (t) = \(\sqrt{2}\).sin(ωt) [V]; i(t) – \(20\sqrt{2}\).sin(ωt – 36°87) [A].

Tổng trở phức của các Tải T1 và T2 lần lượt là: \(\overline{Z_1}\) = 8j [Ω] ; \(\overline{Z_2}\) = 6 [Ω]

Nếu hệ số công suất nhìn từ nguồn đến Tải là 0,941 trễ thì dòng hiệu dụng In là: …. [A]

A. 17

B. 16

C. 15

D. 14

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng