Cho u (t) = \(\sqrt{2}\).sin(ωt) [V]; i(t) – \(20\sqrt{2}\).sin(ωt – 36°87) [A].

Cho u (t) = \(\sqrt{2}\).sin(ωt) [V]; i(t) – \(20\sqrt{2}\).sin(ωt – 36°87) [A].

Tổng trở phức của các Tải T1 và T2 lần lượt là: \(\overline{Z_1}\) = 8j [Ω] ; \(\overline{Z_2}\) = 6 [Ω]

Công suất phức tiêu thụ bởi Tải Tổng hợp là: … [kVA]

A. 1,83 \(\angle\) – 36°87

B. 1,7 \(\angle\) 36°87

C. 1,6 \(\angle\) -36°87

D. 1,92 \(\angle\) 36°87

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng