Chọn câu đúng về Telomerase:

Chọn câu đúng về Telomerase:

A. Telomerase thêm vào đầu 3’ của mạch chậm nhiều bản sao lặp lại

B. Telomerase thêm vào đầu 5’ của các NST nhiều bản sao lặp lại

C. Các lỗ hổng trên ADN được lấp lại nhờ enzym ligase

D. ADN polymerase chỉ gắn Nu mới vào nhóm 5’P của các chuỗi polynucleotide đang hình thành

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng