Chọn câu sai: Các tá dược rã theo cơ chế trương nở:

Chọn câu sai: Các tá dược rã theo cơ chế trương nở:

A. Bentonit 

B. Glucose 

C. PVP 

D. Dẫn chất cellulose

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng