Chọn câu sai: Để cải thiện độ rã của viên nén có thể áp dụng các phương pháp sau:

Chọn câu sai: Để cải thiện độ rã của viên nén có thể áp dụng các phương pháp sau:

A. Giảm lực nén 

B. Tăng lượng tá dược trơn

C. Phối hợp các chất gây thấm 

D. Sử dụng tá dược siêu rã

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng