Chọn câu sai: Độ ẩm của khối bột, hạt thuốc dùng dập viên ảnh hưởng:

Chọn câu sai: Độ ẩm của khối bột, hạt thuốc dùng dập viên ảnh hưởng:

A. Tính trơn chảy 

B. Tính dính 

C. Độ đồng nhất của khối bột, hạt 

D. Độ ổn định của hoạt chất

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng