Chọn câu sai: Một số giải pháp khi viên nén không đạt độ cứng yêu cầu:

Chọn câu sai: Một số giải pháp khi viên nén không đạt độ cứng yêu cầu:

A. Tăng lượng tá dược trơn bóng 

B. Tăng tá dược dính 

C. Tăng độ nén thích hợp

D. Kiểm tra độ ẩm thích hợp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng