Chọn câu sai: Nhược điểm của dạng thuốc đặt:

Chọn câu sai: Nhược điểm của dạng thuốc đặt:

A. Khó bảo quản ở những vùng có nhiệt độ cao 

B. Khó sử dụng cho trẻ em và người già 

C. Sự hấp thu thay đổi ngay cả trên cùng một cá thể 

D. Cách sử dụng bất tiện

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng