Chọn câu sai Ở prokaryote:

Chọn câu sai Ở prokaryote:

A. Ở prokaryote, tất cả các trình tự Nu đều mã hoá axit amin

B. Ở eukaryote, vùng phiên mã gồm exon xen lẫn intron

C. Tế bào bình thường sẽ chết sau 50-60 chu kì tế bào

D. Telomerase là 1 ADN polymerase phụ thuộc ADN

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng