Chọn câu sai: Tá dược điều chỉnh pH dùng trong sản xuất viên nén:

Chọn câu sai: Tá dược điều chỉnh pH dùng trong sản xuất viên nén:

A. Tạo môi trường pH thuận lợi cho thuốc hòa tan, hấp thu 

B. Ổn định hoạt chất 

C. Bảo vệ dược chất trong đường tiêu hóa 

D. Hạn chế sự ảnh hưởng của vi sinh vật trong quá trình bảo quản

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng