Chọn câu sai: Tá dược trơn sử dụng trong sản xuất viên nén?

Chọn câu sai: Tá dược trơn sử dụng trong sản xuất viên nén?

A. Giúp cải thiện độ trơn chảy của khối hạt 

B. Giúp viên có bề mặt bóng, đẹp 

C. Thường là những chất thân nước 

D. Các loại tá dược trơn thường dùng: talc, magnesi stearat, Avivel,… 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng