Chọn câu sai: Tính trơn chảy của khối hạt, bột thuốc dùng dập viên?

Chọn câu sai: Tính trơn chảy của khối hạt, bột thuốc dùng dập viên?

A. Ảnh hưởng đến độ đồng đều hàm lượng của viên nén

B. Không có vai trò cải thiện đặc tính chịu nén của khối bột, hạt 

C. Hạn chế ma sát viên trong quá trình dập viên, bảo quản 

D. Giảm sinh nhiệt khi nén

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng