Chọn câu sai về thành phần của ADN:

Chọn câu sai về thành phần của ADN:

A. 2 loại base nitric Adenin (A) và Guanin (G) là các purin

B. ADN tự sao theo mạch gốc theo chiều 3’→5’

C. Thành phần chung của các ADN được biểu thị bằng số (A+G)/(T+C=1)

D. Primer là 1 đoạn mạch ARN 5 – 10 base, tổng hợp nhờ phức hợp primosome gồm nhiều protein và men primase

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng