Chọn câu trả lời chính xác nhất: Quá trình hấp thụ khí là quá trình

Chọn câu trả lời chính xác nhất: Quá trình hấp thụ khí là quá trình

A. Diễn ra quá trình sinh học giữa chất hấp thụ và chất khí 

B. Quá trình hòa tan chất khí vào chất hấp thụ 

C. Tương tác hóa học giữa chất khí và chất hấp thụ

D. Hòa tan hoặc tương tác hóa học giữa chất khí và chất hấp thụ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng