Chọn chất nhũ hóa tốt nhất cho nhũ tương tiêm truyền trong số các chất sau đây:

Chọn chất nhũ hóa tốt nhất cho nhũ tương tiêm truyền trong số các chất sau đây:

A. Tween 

B. Span 

C. Lecithin 

D. Bentonit

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng