Chọn đáp án đúng về “ bào quan và chức năng bào quan”:

Chọn đáp án đúng về “ bào quan và chức năng bào quan”:

A. Nhân/ Hô hấp tế bào

B. Riboxome/ Tổng hợp Lipid

C. Lizoxom/ Vận động

D. Không bào trung tâm/ Dự trữ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng