Chọn lọc tự nhiên được xem là nhân tố tiến hoá cơ bản nhất vì?

Chọn lọc tự nhiên được xem là nhân tố tiến hoá cơ bản nhất vì?

A. Sự phân hoá khả năng sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể

B. Diễn ra với nhiều hình thức khác nhau

C. Đảm bảo sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất

D. Nó định hướng quá trình tích luỹ biến dị, quy định nhịp độ biến đổi kiểu gen của quần thể.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng