Chọn lọc tự nhiên gồm hai mặt:…….. những biến dị ………., …….. biến dị ……..cho sinh vật.

Chọn lọc tự nhiên gồm hai mặt:…….. những biến dị ………., …….. biến dị ……..cho sinh vật.

A. Tích lũy……… có hại …. đào thải…… có lợi……..

B. Tích lũy ……… có lợi …. đào thải…… có hại…….

C. Đào thải ……… có lợi …..tích lũy …..có hại…….

D. Tích lũy……… có hại …. đào thải…… có hại……..

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng