Chọn lọc tự nhiên là sự phân hóa khả năng ……… của những ………. khác nhau trong quần thể.

Chọn lọc tự nhiên là sự phân hóa khả năng ……… của những ………. khác nhau trong quần thể.

A. Sinh sản ……………cá thể……… 

B. Sinh sản ……………kiểu gen…..

C. Sống sót ……………cá thể………

D. Sống sót…………….kiểu gen…..

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng