Chọn một yếu tố cản trở sự hấp thu thuốc qua da:

Chọn một yếu tố cản trở sự hấp thu thuốc qua da:

A. Hệ số khuếch tán 

B. Diện tích bề mặt bôi thuốc

C. Nồng độ hoạt chất trong thuốc mỡ 

D. Độ dày của màng khuếch tán

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng