Chọn phát biểu ĐÚNG.

Chọn phát biểu ĐÚNG.

A. Rotor của máy điện không đồng bộ có 2 loại: rotor ngắn mạch (hay rotor lồng sóc) và rotor dây quấn

B. Rotor của máy điện không đồng bộ chỉ có 1loại là rotor ngắn mạch

C. Rotor của máy điện không đồng bộ chỉ có 1loại là rotor dây quấn

D. Rotor lồng sóc chỉ dùng cho các máy điện có công suất nhỏ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng