Chọn phát biểu ĐÚNG.

Chọn phát biểu ĐÚNG.

A. Rotor lồng sóc dùng cho các máy điện có công suất lớn trên 100kW, trong các rãnh của lõi thép rotor đặt các thanh đồng, hai đầu nối ngắn mạch bằng 2 vòng đồng, tạo thành lồng sóc

B. Các loại rotor dây quấn chỉ có thể dùng cho các máy điện có công suất lớn hơn 100kW

C. Các loại rotor lồng sóc chỉ có thể dùng cho các máy điện có công suất lớn hơn 100kW

D. Rotor dây quấn còn gọi là rotor ngắn mạch thường dùng cho các máy điện có công suất lớn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng