Chọn phát biểu ĐÚNG.

Chọn phát biểu ĐÚNG.

A. Dòng điện một pha chỉ tạo ra từ trường đập mạch mà không tạo được momen quay.

B. Dòng điện một pha là dòng điện xoay chiều nên từ trường do nó sinh ra là từ trường quay.

C. Trong động cơ không đồng bộ 1 pha không cần tạo ra từ trường quay.

D. Từ trường quay sinh ra là do hiện tượng cảm ứng điện từ.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng