Chọn phát biểu đúng: Để tăng hiệu quả lọc bụi ta cần

Chọn phát biểu đúng: Để tăng hiệu quả lọc bụi ta cần

A. Tăng tốc độ lọc 

B. Lọc nhiều cấp

C. Giảm cường độ thổi khí

D. Tăng tiết diện bề mặt lọc

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng