Chọn phát biểu đúng dưới đây:

Chọn phát biểu đúng dưới đây:

A. \(\sum\limits_{n = 1}^\infty {\frac{1}{{{3^n} + 1}}} \) là chuỗi phân kỳ

B. \(\sum\limits_{n = 1}^\infty {\frac{1}{{{3^n} }}} \) là chuỗi phân kỳ

C. \(\sum\limits_{n = 1}^\infty {\frac{{4n}}{{{3^n} + 10}}} \) là chuỗi hội tụ

D. \(\sum\limits_{n = 1}^\infty {{e^{ – n}}} \) là chuỗi hội tụ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng