Chọn phát biểu SAI.

Chọn phát biểu SAI.

A. Độ trượt là một đại lượng đặc trưng cho quá trình làm việc của động cơ không đồng bộ.

B. Khi bắt đầu mở máy (rôtor đứng yên): n = 0 , s = 1.

C. Khi tốc độ động cơ bằng tốc độ từ trường: n = n1 , s = 0.

D. Giới hạn của độ trượt nằm trong khoảng: s >1 và s <0.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng