Chọn phát biểu SAI.

Chọn phát biểu SAI.

Trong máy điện không đồng bộ thì:

A. Tần số dòng điện rôtor lúc quay bằng tần số dòng điện stator nhân với độ trượt.

B. Sức điện động trong mạch rôtor lúc quay bằng sức điện động trong mạch rôtor đứng yên nhân với độ trượt.

C. Điện kháng pha mạch rôtor lúc quay bằng điện kháng pha mạch rôtor đứng yên nhân với độ trượt.

D. Điện áp pha mạch rotor lúc quay bằng điện áp pha mạch rotor đứng yên chia cho độ trượt.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng