Chọn phương án sai: Phương pháp nào dưới đây để tách hổn hợp thành cấu tử:

Chọn phương án sai: Phương pháp nào dưới đây để tách hổn hợp thành cấu tử:

A. Phương pháp hóa học 

B. Phương pháp cơ lý (dựa trên chính chất lỏng ở các nhiệt độ khác nhau)

C. Phương pháp hút:dùng chất lỏng hay chất rắn xốp để hút 

D. Phương pháp lắng trực tiếp trên dung dịch

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng