Chọn phương án sai: Quá trình hấp thụ đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất hóa học, nó được ứng dụng để

Chọn phương án sai: Quá trình hấp thụ đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất hóa học, nó được ứng dụng để

A. 1111Thu hồi các cấu tử quý, làm sạch khí 

B. Biến đổi cấu tử này thành cấu tử khác 

C. Tách hổn hợp thành cấu tử riêng

D. Tạo thành sản phẩm cuối cùng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng