Chu kỳ kinh nguyệt ở người nữ diễn ra trung bình bao nhiêu ngày?

Chu kỳ kinh nguyệt ở người nữ diễn ra trung bình bao nhiêu ngày?

A. 30 ngày.

B. 26 ngày.

C. 32 ngày.

D. 28 ngày

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng