Chu kỳ Krebs có bao nhiêu phản ứng xảy ra?

Chu kỳ Krebs có bao nhiêu phản ứng xảy ra?

A. 10 phản ứng

B. 15 phản ứng

C. 18 phản ứng

D. 9 phản ứng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng