Chu trình Carnot ngược chiều có nhiệt độ nguồn nóng t$_{1}$ = 35°C, nguồn lạnh t$_{2}$ = -20°C. Hệ số làm lạnh của chu trình bằng:

Chu trình Carnot ngược chiều có nhiệt độ nguồn nóng t$_{1}$ = 35°C, nguồn lạnh t$_{2}$ = -20°C. Hệ số làm lạnh của chu trình bằng:

A. 4,6

B. 3,8

C. 4,1

D. 4,9

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng