Chu trình Carnot là chu trình thực hiện bởi:

Chu trình Carnot là chu trình thực hiện bởi:

A. 2 quá trình đẳng nhiệt và 2 quá trình đẳng áp

B. 2 quá trình đẳng tích và 2 quá trình đẳng áp

C. 2 quá trình đoạn nhiệt và 2 quá trình đẳng tích

D. 2 quá trình đẳng nhiệt và 2 quá trình đẳng entropy

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng