Chu trình Carnot thuận chiều là chu trình:

Chu trình Carnot thuận chiều là chu trình:

A. Có hiệu suất nhiệt lớn nhất khi có cùng nhiệt độ nguồn nóng và nguồn lạnh

B. Có chiều diễn biến theo chiều kim đồng hồ

C. Có hiệu suất nhiệt không phụ thuộc chất môi giới

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng