Chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích, có không gian chết V$_{c}$ = 0,15dm$^{3}$ , thể tích quét của piston V$_{q}$ = 0,85dm$^{3}$ . Hiệu suất nhiệt của chu trình bằng:

Chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích, có không gian chết V$_{c}$ = 0,15dm$^{3}$ , thể tích quét của piston V$_{q}$ = 0,85dm$^{3}$ . Hiệu suất nhiệt của chu trình bằng:

A. 0,532

B. 0,582

C. 0,652

D. 0,682

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng