Chu trình Kreps diễn ra ở trong?

Chu trình Kreps diễn ra ở trong?

A. Ty thể

B. Tế bào chất

C. Nhân

D. Lục lạp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng