Chu trình nhân lên của virut gồm 5 giai đoạn theo trình tự? 

Chu trình nhân lên của virut gồm 5 giai đoạn theo trình tự? 

A. Hấp phụ- xâm nhập- lắp ráp- sinh tổng hợp- phóng thích.  

B. Hấp phụ- xâm nhập – sinh tổng hợp- phóng thích- lắp ráp.  

C. Hấp phụ – lắp ráp- xâm nhập – sinh tổng hợp- phóng thích  

D. Hấp phụ- xâm nhập- sinh tổng hợp- lắp ráp- phóng thích. 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng