Chu trình tan là chu trình?

Chu trình tan là chu trình?

A. Lắp axit nucleic vào protein vỏ.  

B. Bơm axit nucleic vào chất tế bào.

C. Đưa cả nucleocapsit vào chất tế bào.  

D. Virut nhân lên và phá vỡ tế bào.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng