Chuẩn kiểm tra còn gọi là:

Chuẩn kiểm tra còn gọi là:

A. Chuẩn đo lường 

B. Chuẩn định vị 

C. Chuẩn điều chỉnh

D. Gốc kích thước

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng