Chức năng chính của hệ hô hấp?

Chức năng chính của hệ hô hấp?

A. Phá hủy các phân tử độc tố 

B. Tạo ra nguyên liệu để cấu trúc tế bào 

C. Tạo ra ATP cung cấp cho tế bào hoạt động 

D. Thủy phân ATP, tái sử dụng ADP.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng