Chức năng chính của ren cơ cấu vít:

Chức năng chính của ren cơ cấu vít:

A. truyền chuyển động và siết chặt

B. truyền chuyển động và điều chỉnh

C. điều chỉnh và siết chặt

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng