Chức năng cơ bản của ADN là:

Chức năng cơ bản của ADN là:

A. Cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào

B. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào

C. Bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền

D. Trực tiếp tổng hợp prôtêin     

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng