Chức năng của ARN thông tin là:

Chức năng của ARN thông tin là:

A. Truyền thông tin di truyền từ ADN đến ribôxôm

B. Qui định cấu trúc của phân tử prôtêin

C. Qui định cấu trúc đặc thù của ADN

D. Tổng hợp phân tử ADN

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng