Chức năng của bộ máy Golgi?

Chức năng của bộ máy Golgi?

A. Bao gói các sản phẩm của tế bào.

B. Gắn thêm đường vào prôtêin.

C. Tổng hợp lipid.

D. Tổng hợp một số hoocmôn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng